45 ₪40

מפני שרוח הטומאה שורה על הידים כשמתעורר משינתו, אסור ללכת ד' אמות בידים מזוהמות וטמאות...
הזוהר הקדוש, עיין שם
מיד כשמתעורר משנתו... יטול ידיו אף שנשאר מושכב, ומכל שכן שלא ילך ארבע אמות בלי נטילת ידיים, וצריך מאוד להיזהר בזה
משנה ברורה סימן א', ס"ק ב'

לכן יזהר כל אדם להכין הכלים סמוך למטתו באופן שלא יצטרך

לילך ד' אמות

בן איש חי א' פרשת תולדות

אלבום תמונות